Излязоха резултатите от проекта "Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия" между България и Гърция. 

Публикацията е изготвена по Договор за „Извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“ и отразява постигнатите основни резултати от изпълнение на проекта.

bat

Основен фокус на проекта е повишаване устойчивостта в опазването на прилепната фауна в трансграничната територия България – Гърция.

Основна цел на проекта е подобряване състоянието на прилепната фауна (Chrioptera) по поречието на река Места и в пещери от района на Източни Родопи (Момчилград – Комотини) чрез изпълнение на съвместни дейности за опазване на значими местообитания на видовете прилепи от страна на Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград и Университет „Аристотел“, Солун.

В проучваната територия бяха установени 27 вида прилепи, или почти 70 % от познатите досега видове за Южна България и Беломорската част на Гърция. Разкрит е характерният състав на съобществата от прилепи, обитаващи важни пещерни убежища, както на територията на България, така и на територията на Гърция.

С резултатите по-подробно може да се запознаете ТУК: 

Снимка: Иван Пандурски 

  Geograf.bg