LOGO SIG2

06.Indutrial depressive regionsЗаглавие: "Индустриално депресивни райони"

Описание:

Монографията е сред малкото научни издания посветени на все по-актуалната тематика, свързана с анализа на неформалните териториални образувания, играещи съществена роля в организацията и развитието на националното пространство. То е мотивирано от обективните потребности на съвременната регионална наука, публично образование и институционална практика. Свързано е с качествените изменения в настоящото състояние на пространственото развитие и системата от дейности в процеса на неговото планиране и управление.

Изданието освен с своите научно-методически и практико-приложни приноси изпълнява и образователни функции като съдейства активно за запълване на съществения вакуум в учебната литература за подготовка на студентите по няколко професионални направления, специалности, магистърски програми и учебни дисциплини.

 

Цена: 15.00 лв.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

тел. 02 9308 363, гр, София, бул. "Цар Освободител" 15, Северно крило, 2 ет., каб. 266 Б

Година на излизане: 2017

Първата част на изследването е посветена на ролята на регионалните географски изследвания като съществено научно направление в географската наука и особено в обществената практика. Изяснени са редица теоритико-методологични въпроси, свързани със същността, значението, структурата и съдържанието на регионалните географски изследвания, дефинирайки нейния обект и предмет, място в науката и хронология на развитието. Направен е преглед на научните парадигми и ролята на водещите географски школи в тяхното утвърждаване, приложение и развитие. Специално място е отделено на анализа на понятийно-терминологичната база на изследванията като е обърнато внимание на дискусионните моменти в нея. Съществен момент в изложението е изясняването на въпросите, посветени на процеса на регионализация на територията и диференцирането на различните видове региони, както и ролята на интегрирания подход в тяхното пространствено развитие.


Конкретният обект и предмет на изследване във втората част стои в основата на нейния методически и практико-приложен характер. Изследвайки международния опит и базирайки се на конкретни методически подходи, принципи, критерии и показатели са идентифицирани индустриално-депресивните райони в България. По авторски алгоритъм е извършен регионален анализ на териториалните им ресурси в контекста на възможностите за тяхното икономическо преструктуриране. Дефинирани са основните групи проблеми на регионалното и локално развитие на тези проблемни райони в България. Изведени са основните принципи, приоритети и конкретни мерки на политиката за тяхното интегрирано пространствено развитие. Специално внимание е обърнато на някои съвременни аспекти в икономическото и социално състояние на индустриално депресивните райони, чрез посочване на приложени позитивни и негативни практики. На тази основа е направена класификация на районите в зависимост от потенциала, с който те разполагат в момента. В заключение са направени предложения за реализиране на конкретни структурни мерки, чрез развитие на производства и дейности с завършени стопански цикли, които да реализират възможностите за интегрирано развитие. 

 

  Geograf.bg GGF 200x200