apply here

Здравейте!

          Добре дошли в страницата за кандидатстване в магистърските програми на катедра "Социално-икономическа география". Ние Ви предлагаме качествено обучение в две магистърски програми: "Регионално развитие и управление" и "Развитие и управление на селските райони", както и обучение за докторска степен в направление "Икономическа и социална география". За да кандидатствате в магистърските програми е необходимо да сте дипломиран бакалавър. Кандидатстването става през месец септември 2021, а обучението стартира в началото на месец октомври. За повече информация относно необходимите  документи за кандидатстване може да се свържете с инспектор Катя Младенова.

 

Ако се интересувате от учебния план или квалификационната характеристика на магистърските програми кликнете по-долу на слените линкове:

LOGO SIG2

 

 

Квалификационна характеристика

Специалност: Магистър по География

Магистърска програма: Регионално развитие и управление

 

1. Насоченост, образователни цели

 

В магистърската програма Регионално развитие и управление (РРУ) за специалисти се приемат студенти завършили образователно-квалификационната степен "бакалавър" в специалностите "География", "Туризъм", "Регионално развитие и политика", "История и География", "Биология и География", “Икономика”, “Международни отношения”, „Социални дейности”, “Политология”, “Социология”, “Европеистика”, “Екология”. Кандидатите за места в магистърската програма субсидирани от държавата, полагат предварителен конкурсен изпит. Програмата за предварителния конкурсен изпит е публикувана в Справочника на СУ за магистри. В курса на обучение да се формират:

                         Интердисциплинарни знания в научни области, съответстващи на комплексния характер на регионалното развитие;

                   Знания за териториалните аспекти на организация на регионалната и градска икономика, селищните системи, природните и социално-икономически системи;

                          Системни познания в областта на регионалната инвестиционна политика, местни бюджети, инфраструктура, териториално управление и селищно развитие, трансгранично сътрудничество;

                                      Системни познания за за регионалнта политика на ЕС и България;

          Системни знания и практически умения за изпълнение на специфични функции и дейности в сферата на управление на регионални проекти, териториален маркетинг, райониране и геоурбанистика, разработването на стратегически документи за развитие на различни хоризонтални равнища; Практически умения за регионален анализ, планиране и проучване на човешките ресурси, на пространствени форми на организация на стопанството.

 

LOGO SIG2

 

МП „Развитие и управление на селските райони“                

Форма на обучение: РЕДОВНО, ЗАДОЧНО

Продължителност на обучението (брой семестри):

 

 

Редовно обучение:

ДВА СЕМЕСТРЪРА /За бакалаври, завършили Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и бакалаври от други ВУЗ в страната с професионално направление География/

ТРИ СЕМЕСТЪРА / За бакалаври, завършили други ВУЗ в страната без професионално направление География/

 

Задочно обучение:

ТРИ СЕМЕСТЪРА - / За бакалаври, завършили Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и бакалаври от други ВУЗ в страната с професионално направление География/

ЧЕТИРИ СЕМЕСТЪРА - /За бакалаври, завършили други ВУЗ в страната без професионално направление География/    


            Насоченост, образователни цели

 

Завършилите програмата могат да извършват различни дейности на ръководно и експертно равнище, да консултират, да участват в дейността на неправителствения сектор във всички дейности, свързани с регионалното развитие, с пространственото планиране, с провеждането на общата земеделска политика на ЕС. Компетентността им се свързва с работните места: като държавни служители в органите на централната администрация, научна и развойна дейност; в органите на регионалното и локалното развитие (областната и общинската администрация); в неправителствените организации; в държавните и частните (български и със смесено участие) фирми, интересуващи се от регионалния политически, стопански, екологичен, социален мениджмънт и маркетинг; за специалисти с висока квалификация в научноизследователски, консултантски, проектантски центрове, агенции, асоциации и други организации, изучаващи българското обществено мнение, гражданското образование; за преподаватели във висшите училища и специализираните центрове за обучение.                    

            Професионална реализация

Подкатегории

  Geograf.bg