IMG .11 VIДокторант Владимир Илчев

Тема на дисертацията: "Възможностите на България за участие при изработване на европейска стратегия за хранителна сигурност за периода 2014- 2020 година"

 

Научни интереси:

Регионална сигурност, Земеделие, ГМО, Хранителна сигурност, Социално-икономическа география, Програмиране, ИТ

IMG .09 DSДокторант Десислава Стоянова

Тема на дисертацията: "Етнорелигиозни рискове и предизвикателства пред Югоизточна Европа"

Научни интереси: Етно-политически конфликти в Югоизточна Европа, Малцинства и бежански процеси

Публикации:

"Босненския конфликт през погледа на обикновените хора" - сп. Геополитика (качено само на сайта); съавтор с Христина Николова
 
"Актуално състояние и перспективи пред ромската интеграция в България" - сп. Геополитика бр. 4 /2014г. съавтор с Миглена Кислева 

 

IMG .10 KTДокторант Калоян Цветков

Тема на дисертацията: "Трансформацията на градското пространство в социалистическия и постсоциалистически период на примера на София, Букурещ и Братислава"

Научни интереси:

Трансформация в градското пространство, Селища и урбанизационни процеси, Градски транспорт

Публикации:

„Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София“, доклад от втората научна и бизнес конференция „Устойчиво регионално развитие в България“, София, ноември 2016

IMG .08 KSДокторант Кристина Стоянова

Тема на дисертацията: Регионално развитие и райониране на България: методология и управление

Научни интереси:

Райониране на България, Социално-икономическа география

Публикации:

Димов, Н., Стоянова, Кр. ,, ,Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за ефективна и справедлива регионална политика’’, Сборник с доклади на Международна юбилейна научно-практическа конференция ,,Европейски практики и национални рефлекси в планирането’’, том 1, 24-25 април 2015 г., Акад.изд. ,,Ценов’’, гр. Свищов.

IMG .12 STДокторант Стефка Тимарева

Тема на дисертацията: "Възможности, бариери и перспективи за развитието на туризма в руралните райони на Пловдивска област"

Научни интереси: Туризъм, Аграрен и селски туризъм, Културно-исторически туризъм

Публикации:

1.Европейски съюз за развитието на туризма в Република България за периода 2007-2013 година - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева Сборник доклади - академично издание” Принт център за евроинтеграция и култура на ВУЗК” – Пловдив 2011г, ISBN: 978–954 -9498-62-2, стр.241 - 249

2.  Ефекти и ефективност от бизнеса в туризма - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева, изнесена на  II -ра Национална Конференция за млади учени,асистенти и докторанти при Технически университет – гр. Пловдив  2011година

  Geograf.bg