Социално-икономическа география на България

Лектори: доц. д-р Калина Милкова / доц. д-р Пламен Патарчанов, ас. д-р Кристина Петрова 

(задължителна дисциплина)

soc ecom bg

Тя е част от групата на българистичните географски науки, което определя не само нейното място в подготовката на специалисти с висше географско образование, но и значението й при осмислянето на националната идентичност и принадлежност на българските студенти. Невъзможно е подготовката на висши кадри по география без задълбочени, системни и конкретни знания по социално-икономическа география на България.

В лекционния курс “Социално-икономическа география на България” се отделя специално внимание на изучаване административно-териториалното устройство, социално-икономическото райониране и новата регионална политика на страната. Тези научни сегменти формират методологията на учебната дисциплина и разкриват важните приложни направления  на социално-икономическите и екологичните географски изследвания на България. Направен е опит да се представят и обяснят най-новите методи и научни подходи при изучаването на социално-икономическа география на България, като неравновесност и устойчивост на регионалните природно-социални системи, принципите за балансирано развитие на територията на страната, ефекта на субсидиарност при развитието и организацията на регионалните системи.

Геодемография и миграционни процеси / Селища и урбанизационни процеси

Лектори: доц. д-р Т. Трайков, доц. д-р Г. Бърдаров, гл. ас. д-р Н. Веселинова

(задължителна дисциплина)

population

Учебната дисциплина “География на населението и селищата” (1-ви семстър: "Геодемография и миграционни процеси" и 2-ри семестър: "Селища и урбанизационни процеси") е една от основните дисциплини на специалността География. Тя има за цел: да обясни методологията за изучаване на населението и селищата и приложението й в практиката; да даде знания за основните понятия, категории, показатели и коефициенти и да разкрие особеностите и закономерностите в развитието и териториалното разположение на населението и селищата на Земята под действието на различните обществено-икономически и природни условия. Анализира закономерностите и тенденциите при формирането на различните етно-конфесионални общности и конфликтите свързани с тях. Теоретичните въпроси, понятията и категориите, които се изучават, са основа за подготовката на студентите по дисциплини, в които населението и селищата се разглеждат в регионален мащаб.

Материалът е структуриран в две части – География на населението и География на селищата. В първата част се изучават методическите характеристики на отношението „население – пространство”, структурите на населението и поведението на урбанизираното население, заедно с проявлението им по Земята. Основните въпроси във втората част включват типовете и формите на селищата, функциите и класификациите на градовете и географското развитие на най-големите градски агломерации в света.

Съдържанието на лекционния курс е съобразено и с учебния материал, който се изучава в средните училища и помага за подготовката на педагогически кадри за тази цел.

Селища и урбанизационни процеси

Геоурбанистика

Лектори: доц. д-р Георги Бърдаров, гл. ас. д-р Нели Веселинова / гл. ас. д-р Калоян Цветков 

(избираема дисциплина)

urban

Дисциплината Геоурбанистика развива една от винаги най-актуалните области на географското знание – географската същност на градовете. Задачата тук е да се изяснят понятията и терминологията от общата теория на градовете, ролята на окръжаващата среда (природна и социална) в градското развитие. Съществено място в съдържанието заема разкриването на характера на съвременната урбанизация в света и измененията на селищното пространство под нейното влияние, формирането на пространствените урбанизационни форми и състоянието и бъдещето на големите градски региони в света.

Обхванати са различни въпроси от съвременната урбанизация, както свързани с пространствено планиране и устойчиво развитие на градовете, така и с градската културна и жизнена среда.

В този обем, като избираем курс за степен Бакалавър, са включени въпросите за пространствените модели и методи на геоурбанистичните изследвания и тяхното приложение, а също и главните предизвикателства пред съвременното развитие на градовете – свръх урбанизация, бедност и псевдоурбанизация, имиграция и терористични заплахи и оптимизиране на градското жизнено пространство.

Теоретична география

Лектори: – доц. д-р Калина Милкова, гл. ас. д-р Калоян Цветков           

(задължителна дисциплина)

theoretical geography

Главната цел на учебната дисциплина “Теоретична география” е да разкрие в по-тесен план възникването, развитието и периодизацията на географската наука и формирането на географските парадигми; да обясни и докаже научното единство на географията, нейното място в системата на науките, както и номотетичната същност на географското познание. Специално внимание се отделя на съдържанието на основните географски категории и тяхната съвременна научна интерпретация. Теоретичната география е ядрото на съвременното географско познание, което се развива изключително динамично през последните десетилетия. Необходимостта от развитието на теорията в географската наука се мотивира и доказва от позицията, че тя именно поддържа нейната цялостност и холистичност. Политиката на научния анализ в лекционния курс е насочена и към разкриване на съвременната структура на географията и формулирането на нов начин и с ново съдържание на нейния предмет.

Изпълнението на поставената цел се реализира чрез проследяване на основните и най-оригинални методи и парадигми в историята на географското познание, разкриването на изключително важните регионални закономерности в сложното и многообразно взаимодействие между човешкото общество и природата, уникалността на местоположението на географските обекти, обосноваване на нов модел за структурата на научното познание и мястото на географията в него, приложните аспекти на географските изследвания и същността на устойчивото и балансирано еколого-социално развитие на съвременната цивилизация.

  Geograf.bg