LOGO SIG2

Регионална социално-икономическа география на България

Лектор: доц. д-р Калина Милкова

(избираема дисциплина)

regional social economical geography of bulgaria

По своето съдържание и проблематика, лекционният курс представлява естествено продължение и финал на занятията, компетенциите и уменията на студентите по Социално-икономическа география на България. Следователно регионалният разрез на развитието в ретроспективен, съвременен и перспективен план може и трябва да се възприема, осмисля и оценява  като логичен и приложно-управленски синтез на икономически, социални, екологични, културни и геополитически процеси, протичащи на територията на страната.

Актуалността и необходимостта на лекционния курс за подготовката на висши специалисти в областта на Географията, се определя главно от подходите, принципите, законовата рамка и методите, използвани в плановата и управленска практика на страната. Районирането и административно-териториалното устройство на България формират базата (фундамента) за провеждане на конкретна регионална политика и стратегическо регионално планиране. В този смисъл се дефинира и целта на учебната дисциплина: Заедно с това специално внимание се отделя на философията на политиката, както и на директивите и регламентите за регионално развитие в Европейския съюз. Причината за това е, че те “присъстват” и влияят пряко и косвено върху развитието на административно-териториалните и териториалните единици на България.

  Geograf.bg GGF 200x200