LOGO SIG2

Териториална организация на икономиката 

Лектори: гл. ас. д-р Румен Недков / гл. ас. д-р Калоян Цветков, гл. ас. д-р Кристина Петрова

(задължителна дисциплина)

territorial economy

Учебната дисциплина “Териториална организация на икономиката” е задължителна в образователна степен “бакалавър” за студентите от специалност география – редовна и задочна форма на обучение.

Основната цел на лекционния курс е да разкрие и научно да обясни на студентите генезиса и структурата на стопанството при неговото развитие и функциониране в географското пространство; да изясни същността и алгоритмите на теоретичните модели за локализацията, развитието и пространствената организация на стопанските субекти; да разкрие факторите и закономерностите на териториалната и регионалната организация на стопанството, като мотивира огромното научно-теоретично и практико-приложно значение на географските изследвания на стопанството при плановата и управленската дейност на човешкото общество.     

Актуалността и необходимостта но учебната дисциплина се допълва и от обстоятелството, че в съвременната икономика са извършват изключително динамично качествени и структурни промени под влияние главно на информационните технологии и научно-техническия прогрес. Лекционният курс “Териториална организация на икономиката” решава една много важна задача: да систематизира и обобщи на теоретико-методологично равнище емпиричните знания на студентите от дисциплината “География на световната икономика”.

  Geograf.bg GGF 200x200