LOGO SIG2

История на географските открития

Лектори: – доц. д-р Пламен Патарчанов, гл. ас. д-р Калоян Цветков

(избираема дисциплина)

geographical discoveries

Основната цел на курса “История на географските открития” е да даде на бакалаврите по география необходимото научно професионално познание за по-значимите достижения на географската наука. Темата за географските открития се разглежда в два плана: общ методологичен, и тук се съпоставя развитието на география с развитието на другите науки и обществото, и специфичен географски, при който се проследява развитието на географията като логична и често очаквана последователност от открития. Курсът залага на хронологичното начало и периодизира откритията в географията от древността до наши дни. Освен богатата географска култура студентите получават възможност да осмислят по професионален, по географски начин Великите географски открития и да осъзнаят тяхната роля за общественото развитие, включително и за теорията и практиката на географската наука. Главно място е отделено на средновековното откриване на непознати дотогава континенти, на нови земи, което става преломен момент между новото и старото време в обществото и между идващата от античността география и географията от съвременен тип. Началната и последвалите парадигми на развитие на географията подържат значението на откритията в географията.

Своето скромно, но достойно място имат знанията, свързани с географското опознаване и изобразяване на днешните български земи. Курсът изгражда мостове за сътрудничество с историята, философията, природознанието, политологията, икономиката.

 

  Geograf.bg GGF 200x200