LOGO SIG2

Регионално управление на екологичната политика

Лектор: доц. д-р Пламен Патарчанов

(избираема дисциплина)

ecological

Актуалността на лекционния курс се определя от нарастващото антропогенно влияние върху планетарния и регионалните природни комплекси, разширяващото се законодателство в тази област в глобален и регионален план и все по-голямата обществена потребност от ефективно управление на ситуации при природни бедствия,  кризи и рискове Основната цел на учебната дисциплина “Регионално управление на екологичната политика” е да разкрие и обясни законовата,административната и научноизследователската същност на екологичната политика и заедно с това да обоснове спецификата на регионалния подход при нейното планиране, оценяване, организиране и координиране на определена територия. Поради доминиращия географски подход в съдържанието на курса са предвидени и обзорни теми, с които се представя организацията и управлението на дейността по опазването на околната среда в някои развити икономически страни - САЩ, Япония, Германия. Основанията са свързани със заимстването и трансфер на положителния опит в тази област.

Лекционният курс “Регионално управление на екологичната политика” формира научен мироглед и практически умения у студентите за управление на екологичната политика на общинско, областно и районно равнище в Р България.

  Geograf.bg GGF 200x200