LOGO SIG2

Теоретична география

Лектори: – доц. д-р Калина Милкова / доц. д-р Пламен Патарчанов, гл. ас. д-р Калоян Цветков           

(задължителна дисциплина)

theoretical geography

Главната цел на учебната дисциплина “Теоретична география” е да разкрие в по-тесен план възникването, развитието и периодизацията на географската наука и формирането на географските парадигми; да обясни и докаже научното единство на географията, нейното място в системата на науките, както и номотетичната същност на географското познание. Специално внимание се отделя на съдържанието на основните географски категории и тяхната съвременна научна интерпретация. Теоретичната география е ядрото на съвременното географско познание, което се развива изключително динамично през последните десетилетия. Необходимостта от развитието на теорията в географската наука се мотивира и доказва от позицията, че тя именно поддържа нейната цялостност и холистичност. Политиката на научния анализ в лекционния курс е насочена и към разкриване на съвременната структура на географията и формулирането на нов начин и с ново съдържание на нейния предмет.

Изпълнението на поставената цел се реализира чрез проследяване на основните и най-оригинални методи и парадигми в историята на географското познание, разкриването на изключително важните регионални закономерности в сложното и многообразно взаимодействие между човешкото общество и природата, уникалността на местоположението на географските обекти, обосноваване на нов модел за структурата на научното познание и мястото на географията в него, приложните аспекти на географските изследвания и същността на устойчивото и балансирано еколого-социално развитие на съвременната цивилизация.

  Geograf.bg GGF 200x200