Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите

Лектор: гл. ас. д-р Д. Димитров

(избираема дисциплина)

transport

Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите (Географията на транспорта и икономическите връзки) е органическа съставна част от социално - икономическата география на България. Тя е продължение на по нататъшното профилирано обучение на студентите по социално – икономическа география на България. Основната цел на учебната дисциплина е изясняването на същността на транспортната система на България и изясняване тенденциите и особеностите при развитието на външно икономическите отношения на България. В учебната програма се анализират  проблемите на националната транспортна система разглеждана като съвкупност от всички видове транспорт. Обект на внимание са условията и факторите влияещи върху генезиса и регионалното развитие на отделните транспортни подсистеми.

Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите

География на промишлеността в България

Лектори: – доц. д-р Пламен Патарчанов, гл. ас. д-р Румен Недков

(избираема дисциплина)

industry

Промишлеността на България е основен, структуроопределящ отрасъл на националната икономика. С лекционния курс “География на промишлеността в България” се цели да се задълбочат знанията на студентите за генезиса, развитието, териториалната организация и регионалното управление на отрасъла, формиращ повече от ½ от брутния вътрешен продукт на страната. По този начин се прави опит да се откроят по-релефно научно-методичните основи на географския анализ на промишлеността и същевременно убедително да се докажат приложните страни и значение на географските изследвания и научни резултати.         

В структурен план учебното съдържание на курса е разпределено в три основни раздела. Първият разглежда въпросите за същността и структурата на промишленото производство, изясняват се различията, които съществуват между индустрия и промишленост в България, изучават се въпросите за факторното влияние върху териториалната организация на промишлеността, както и методите за географски анализ на промишлеността и измерването на регионалната ефективност на промишленото производство. Вторият раздел е посветен на генезиса и отраслово-териториалната структура на промишлеността в страната. В третия раздел подробно се анализира регионалната организация и регионалното управление на промишлеността в България. Специално внимание се отделя на изучаването на регионалното и регионално-отрасловото преструктуриране на промишлеността в страната в условията на прехода към пазарна организация и управление на националната икономика.

География на агробизнеса в България

Лектори: доц. д-р Пламен Патарчанов, гл. ас. д-р Румен Недков

(избираема дисциплина)

agribusiness

Основна цел на курса География на агробизнеса в България е да осигури необходимите знания на бъдещите бакалаври по география за водещата сфера на националното стопанство на България. Агробизнесът се разглежда като сложна многоотраслова система, която се организира върху територията на цялата страна. Организационната структура е съобразена с новите стандарти, необходими за членството в Европейския съюз.     

Програмата на дисциплината се явява част от разгърнатата в няколко дисциплини всеобхватна програма по социално-икономическа география на България (блок Б). С оглед на националните интереси специално внимание е обърнато на ориентацията и отношенията на българския агробизнес със страните на ЕС и със съседните държави.    Агробизнесът е стопански феномен, чието географско проучване, обяснение и развитие у нас има висока теоретична и приложна стойност. Преходът към пазарно стопанство, обществената ориентация към ЕС и стопанските ни реалности правят тази система (агробизнесът на България) твърде актуална за обучението и преподаването по география. Географските възгледи за агробизнеса са съобразени със съвременните представи и законодателство за стопанството - собственост, секторно-отраслова структура, административно-териториално устройство и др. фактори. Освен разбираемото внимание към земеделието и преработващата промишленост в курса специално внимание се отделя на пазарните проучвания, организация и реализация, а също и на организацията на осигурителните дейности.    

Протичащата в страната аграрна реформа е в сърцевината на стопанските и изобщо на обществените промени. Студентите в курса получават необходимите знания за различните форми (лична, семейна, кооперативна) на организация на производството, за съвременния инструментариум и норми на държавно участие. Подчертано е влиянието на агробизнеса за селищното и за регионалното развитие на страната.        Материалът е разпределен и подбран така, че положилите след занятията успешно изпита студенти да притежават необходимите за бакалавъра по география знания, да могат да продължат с магистрат по география или икономика, да се квалифицират като учители по география, да се посветят на бизнес или на друга обществено полезна дейност.

Етно-политически конфликти

Лектори: доц. д-р Георги Бърдаров, гл. ас. д-р Калоян Цветков

(избираема дисциплина)

conflicts

Проектът ЕС е в самото начало на своето развитие и все още е кратък периодът за оценка на позитивните и негативните страни за народите на континента. Историческата традиция в Европа се нуждае от интеграция на географското пространство, трансформация на държавните граници и ново мислене за утвърждаването й като фактор и глобален „играч” в световното геопространство. Възможно ли е това да се случи без преодоляването на наложилите се с векове отрицателни наративи, омраза и конфронтации в отношенията между европейските народи? Проектирането на злото върху образа на най-близките съседи дълго време е движеща сила в политиката на много европейски държави. Зад маската на национализма и националната идея се скриват много по-висши и корпоративни интереси, политически машинации, интриги и откровен цинизъм на управляващите кръгове.     


Днес Европа излиза от епохата на националната идея, но конфликтите, зародили се в нея, не са разрешени. Те повече от всичко друго заплашват бъдещето на съюза. Не може да има проспериращ ЕС, докато съществува нетърпимост между ирландци и англичани, баски и испанци, сърби и албанци, турци и кюрди или грузинци и осетинци.   


Целта на курса е да анализира генезиса, периодизацията, параметрите и съвременното състояние на най-ожесточените и продължителни етно-конфесионални конфликти в ЕС и по границите на съюза, да се представят позициите на засегнатите субекти и да се прогнозира бъдещето им развитие и отражение върху цялостната устойчивост на ЕС.   

  Geograf.bg