Регионално управление на екологичната политика

Лектор: доц. д-р Пламен Патарчанов

(избираема дисциплина)

ecological

Актуалността на лекционния курс се определя от нарастващото антропогенно влияние върху планетарния и регионалните природни комплекси, разширяващото се законодателство в тази област в глобален и регионален план и все по-голямата обществена потребност от ефективно управление на ситуации при природни бедствия,  кризи и рискове Основната цел на учебната дисциплина “Регионално управление на екологичната политика” е да разкрие и обясни законовата,административната и научноизследователската същност на екологичната политика и заедно с това да обоснове спецификата на регионалния подход при нейното планиране, оценяване, организиране и координиране на определена територия. Поради доминиращия географски подход в съдържанието на курса са предвидени и обзорни теми, с които се представя организацията и управлението на дейността по опазването на околната среда в някои развити икономически страни - САЩ, Япония, Германия. Основанията са свързани със заимстването и трансфер на положителния опит в тази област.

Лекционният курс “Регионално управление на екологичната политика” формира научен мироглед и практически умения у студентите за управление на екологичната политика на общинско, областно и районно равнище в Р България.

Регионална социално-икономическа география на България

Лектор: доц. д-р Калина Милкова

(избираема дисциплина)

regional social economical geography of bulgaria

По своето съдържание и проблематика, лекционният курс представлява естествено продължение и финал на занятията, компетенциите и уменията на студентите по Социално-икономическа география на България. Следователно регионалният разрез на развитието в ретроспективен, съвременен и перспективен план може и трябва да се възприема, осмисля и оценява  като логичен и приложно-управленски синтез на икономически, социални, екологични, културни и геополитически процеси, протичащи на територията на страната.

Актуалността и необходимостта на лекционния курс за подготовката на висши специалисти в областта на Географията, се определя главно от подходите, принципите, законовата рамка и методите, използвани в плановата и управленска практика на страната. Районирането и административно-териториалното устройство на България формират базата (фундамента) за провеждане на конкретна регионална политика и стратегическо регионално планиране. В този смисъл се дефинира и целта на учебната дисциплина: Заедно с това специално внимание се отделя на философията на политиката, както и на директивите и регламентите за регионално развитие в Европейския съюз. Причината за това е, че те “присъстват” и влияят пряко и косвено върху развитието на административно-териториалните и териториалните единици на България.

Териториална организация на икономиката 

Лектори: гл. ас. д-р Румен Недков / гл. ас. д-р Калоян Цветков, ас. д-р Кристина Петрова

(задължителна дисциплина)

territorial economy

Учебната дисциплина “Териториална организация на икономиката” е задължителна в образователна степен “бакалавър” за студентите от специалност география – редовна и задочна форма на обучение.

Основната цел на лекционния курс е да разкрие и научно да обясни на студентите генезиса и структурата на стопанството при неговото развитие и функциониране в географското пространство; да изясни същността и алгоритмите на теоретичните модели за локализацията, развитието и пространствената организация на стопанските субекти; да разкрие факторите и закономерностите на териториалната и регионалната организация на стопанството, като мотивира огромното научно-теоретично и практико-приложно значение на географските изследвания на стопанството при плановата и управленската дейност на човешкото общество.     

Актуалността и необходимостта но учебната дисциплина се допълва и от обстоятелството, че в съвременната икономика са извършват изключително динамично качествени и структурни промени под влияние главно на информационните технологии и научно-техническия прогрес. Лекционният курс “Териториална организация на икономиката” решава една много важна задача: да систематизира и обобщи на теоретико-методологично равнище емпиричните знания на студентите от дисциплината “География на световната икономика”.

История на географските открития

Лектори: – доц. д-р Пламен Патарчанов, гл. ас. д-р Калоян Цветков

(избираема дисциплина)

geographical discoveries

Основната цел на курса “История на географските открития” е да даде на бакалаврите по география необходимото научно професионално познание за по-значимите достижения на географската наука. Темата за географските открития се разглежда в два плана: общ методологичен, и тук се съпоставя развитието на география с развитието на другите науки и обществото, и специфичен географски, при който се проследява развитието на географията като логична и често очаквана последователност от открития. Курсът залага на хронологичното начало и периодизира откритията в географията от древността до наши дни. Освен богатата географска култура студентите получават възможност да осмислят по професионален, по географски начин Великите географски открития и да осъзнаят тяхната роля за общественото развитие, включително и за теорията и практиката на географската наука. Главно място е отделено на средновековното откриване на непознати дотогава континенти, на нови земи, което става преломен момент между новото и старото време в обществото и между идващата от античността география и географията от съвременен тип. Началната и последвалите парадигми на развитие на географията подържат значението на откритията в географията.

Своето скромно, но достойно място имат знанията, свързани с географското опознаване и изобразяване на днешните български земи. Курсът изгражда мостове за сътрудничество с историята, философията, природознанието, политологията, икономиката.

 

  Geograf.bg