LOGO SIG2

IMG .12 STДокторант Стефка Тимарева

Тема на дисертацията: "Възможности, бариери и перспективи за развитието на туризма в руралните райони на Пловдивска област"

Научни интереси: Туризъм, Аграрен и селски туризъм, Културно-исторически туризъм

Публикации:

1.Европейски съюз за развитието на туризма в Република България за периода 2007-2013 година - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева Сборник доклади - академично издание” Принт център за евроинтеграция и култура на ВУЗК” – Пловдив 2011г, ISBN: 978–954 -9498-62-2, стр.241 - 249

2.  Ефекти и ефективност от бизнеса в туризма - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева, изнесена на  II -ра Национална Конференция за млади учени,асистенти и докторанти при Технически университет – гр. Пловдив  2011година

3. Възможности и перспективи за развитие на алтернативни форми на туризъм в село Широка лъка - ас. Стефка Тимарева, Сборник доклади - академично издание” Принт център за евроинтеграция и култура на ВУЗК” – Пловдив 2011г., ISBN: 978–954 -9498-62-2,  стр.249 -261 

4.Някои въпроси за бизнеса в туризма – ас. Стефка Тимарева, изнесена на „Предизвикателства пред съвременната икономика” - Девета международна научна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2012” – гр.София 2012г.

5. Възможности и перспективи за развитие на туризма в Софийски регион – община Костенец,  изнесена на Юбилейна международна научно-практическа конференция „България на регионите” – Пловдив  2012г. „NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE“ , ISSN 1314 -5703, стр.383 -389

6. Проблеми и тенденции в развитието на балнеологията в България , изнесена на Национална научна конференция 2013г. за студенти, докторанти и млади учени към Съюз на учените в България – Пловдив , гр.Пловдив 2013г.

7. Tourism as a factor of regional development on the example of Bratsigovo  municipality- South Central region – Bulgaria,Assistant prof. Stefka Timareva,Bellovo Russia – 03.2104

8.Тенденции, специфични въпроси на бизнеса в ресторантьорството на туризма и мястото му в СТРАТЕГИЯ 2020 - Ас. Стефка П. Тимарева, ВУАРР – Пловдив – МВБУ –Ботевград – юни 2014г. Международна конференция.

9. Social consequences of innovations in Bulgaria Prof. Luben Hristov PhD, Asst.Prof. Stefka Timareva, Innovations in modern organizations. Economic and social aspects -International scientific conference on the occasion of the jubilee decades Malopolska School of Economics in Tarnów -26.09.2014,Poland

10. The innovative approach - basis for the development of the Danube region(под редакция), Prof. Luben Hristov PhD, Asst.Prof. Stefka Timareva, Fourth international scientific conference Climate change, economic development, environment and people conference - REGIONAL DEVELOPMENT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Plovdiv 7-8 October 2014.

11. Прилики и разлики между аграрния и селския туризъм и ролята на географския фактор за развитието имас. Стефка Тимарева, доц. д-р Златка Григорова, ас.Иванка Шопова- конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

12. Устойчиво туристическо потребление  - ас.Иванка Шопова,  доц. Златка Григорова, ас.Стефка Тимарева - конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

13. ГКПП ЗЛАТОГРАД – ТЕРМЕС КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТРАНСГРАНИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ - ас. Стефка Тимарева, доц. д-р Златка Григорова, ас.Иванка Шопова- конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

14. Tourism as a factor for municipal development - As Prof. Stefka Timareva - UARD, Plovdiv, Bulgaria , VIII Международной научной конференции "Инновации в технологиях и образовании" Белово Русия – 05. 03.2015г.

15. Opportunities and prospects of the tourism sector for rural development in BulgariaAssist Prof. Stefka Timareva – 5th International Conference of Economic Science -Kaposvar, Hungary - 05. 2015

16. Развитие на културно-исторически туризъм в туристически район Тракия, Научни трудове, Том LX, кн. 1, 2016 г., Кръгла маса "Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи", 3-4 юни 2016, Аграрен университет, Пловдив, ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online), стр. 129-136

17. RURAL FOOD TOURISM  - Assoc. Prof. Zlatka GrigorovaAssist. Prof. Ivanka Shopova, , Prof. Stefka Timareva,  Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences , ISSN 2149-9314, стр.35-41

18. RURAL FOOD TOURISM -  International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7, стр. 62-68 – Assoc. Prof. Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ivanka Shopova

18. ROLE OF DESTINATION MANAGEMENT AND MARKETING ORGANIZATIONS IN REGIONAL DEVELOPMENT -  Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ekaterina Arabska, Assist. Prof. Ivanka Shopova, Юбилейна научна конференция с международно участие 20 години Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 96-102, 2015, Copyright © 2015 Trakia University, ISSN 1313-7069 (print) doi:10.15547/tjs.2015.s.01.016, ISSN 1313-3551 (online)

16. Развитие на културно-исторически туризъм в туристически район Тракия, Научни трудове, Том LX, кн. 1, 2016 г., Кръгла маса "Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи", доц. д-р Златка Григорова, ас. Иванка Шопова, ас. Стефка Тимарева, 3-4 юни 2016, Аграрен университет, Пловдив, ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online), стр. 129-136

17.RURAL FOOD TOURISM, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,  Assoc. Prof. Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ivanka Shopova, ISSN 2149-9314, стр. 35-41

18.Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм на територията на община Карлово – Южен Централен Район –проф. д-р Любен Христов, ас. Стефка Тимарева, Сборник „География и приятели“ 2016г. стр.360-375, ISBN 978-954-326-273 -1

19. Resources for Apitourism in Bulgaria -  Grigorova, Z., Timareva S,  Shopova I. (2016).  Journal of Economic Development, Environment and People, 5(2),р. 79-89.

20. Релацията пчеларство – туризъм, Йонкова Г., Григорова З., Шопова И,  Тимарева С.,  Ганчева А. ,Сп. „Ново знание” 5-2, ISSN 2367-4598

21. Rural tourism as an important factor of rural development - Assist. Prof. Stefka Timreva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p.958 -965

22. The impact of culture and history of tourism – Prof. Zlatka Grigorova, Phd, Assist. Prof. Ivanka Shopova, Assist. Prof. Stefka Timareva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p.958 -965

23. Information and communication technologies (ICT) in tourism education and their applications in tourism practice – Assist Prof. Stefka Timareva, Assist Prof Radka Tosheva - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p. 951 – 958

24. Culinary and Wine Tourism  as an opportunity for rural development in the Plovdiv region - Assist. Prof. Stefka Timareva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Turkey, Bulgaria,

25. Potential for development of new tourism products following the example of Destination Perushtitsa – South Central Region

Prof. Phd Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist Prof Ivanka Shopova

1.Европейски съюз за развитието на туризма в Република България за периода 2007-2013 година - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева Сборник доклади - академично издание” Принт център за евроинтеграция и култура на ВУЗК” – Пловдив 2011г, ISBN: 978–954 -9498-62-2, стр.241 - 249

2. Ефекти и ефективност от бизнеса в туризма - проф. д.ик.н. Пейо Пеев,  ас. Стефка Тимарева, изнесена на  II -ра Национална Конференция за млади учени,асистенти и докторанти при Технически университет – гр. Пловдив  2011година,

3. Възможности и перспективи за развитие на алтернативни форми на туризъм в село Широка лъка - ас. Стефка Тимарева, Сборник доклади - академично издание” Принт център за евроинтеграция и култура на ВУЗК” – Пловдив 2011г., ISBN: 978–954 -9498-62-2, стр.249 -261 

4.Някои въпроси за бизнеса в туризма – ас. Стефка Тимарева, изнесена на „Предизвикателства пред съвременната икономика” - Девета международна научна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2012” – гр.София 2012г.

5. Възможности и перспективи за развитие на туризма в Софийски регион – община Костенец,  изнесена на Юбилейна международна научно-практическа конференция „България на регионите” – Пловдив  2012г. „NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE“ , ISSN 1314 -5703, стр.383 -389

6. Проблеми и тенденции в развитието на балнеологията в България , изнесена на Национална научна конференция 2013г. за студенти, докторанти и млади учени към Съюз на учените в България – Пловдив , гр.Пловдив 2013г.

7. Tourism as a factor of regional development on the example of Bratsigovo  municipality- South Central region – Bulgaria,Assistant prof. Stefka Timareva,Bellovo Russia – 03.2104

8.Тенденции, специфични въпроси на бизнеса в ресторантьорството на туризма и мястото му в СТРАТЕГИЯ 2020 - Ас. Стефка П. Тимарева, ВУАРР – Пловдив – МВБУ –Ботевград – юни 2014г. Международна конференция.

9. Social consequences of innovations in Bulgaria Prof. Luben Hristov PhD, Asst.Prof. Stefka Timareva, Innovations in modern organizations. Economic and social aspects -International scientific conference on the occasion of the jubilee decades Malopolska School of Economics in Tarnów -26.09.2014,Poland

10. The innovative approach - basis for the development of the Danube region(под редакция), Prof. Luben Hristov PhD, Asst.Prof. Stefka Timareva, Fourth international scientific conference Climate change, economic development, environment and people conference - REGIONAL DEVELOPMENT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Plovdiv 7-8 October 2014.

11. Прилики и разлики между аграрния и селския туризъм и ролята на географския фактор за развитието имас. Стефка Тимарева, доц. д-р Златка Григорова, ас.Иванка Шопова- конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

12. Устойчиво туристическо потребление - ас.Иванка Шопова, доц. Златка Григорова, ас.Стефка Тимарева - конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

13. ГКПП ЗЛАТОГРАД – ТЕРМЕС КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТРАНСГРАНИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ - ас. Стефка Тимарева, доц. д-р Златка Григорова, ас.Иванка Шопова- конференция на СУБ – Пловдив, 01.10.2014, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, том I., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014, ISSN 1311-9400

14. Tourism as a factor for municipal development - As Prof. Stefka Timareva - UARD, Plovdiv, Bulgaria , VIII Международной научной конференции "Инновации в технологиях и образовании" Белово Русия – 05. 03.2015г.

15. Opportunities and prospects of the tourism sector for rural development in Bulgaria -  Assist Prof. Stefka Timareva – 5th International Conference of Economic Science -Kaposvar, Hungary - 05. 2015

16. Развитие на културно-исторически туризъм в туристически район Тракия, Научни трудове, Том LX, кн. 1, 2016 г., Кръгла маса "Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи", 3-4 юни 2016, Аграрен университет, Пловдив, ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online), стр. 129-136

17. RURAL FOOD TOURISM - Assoc. Prof. Zlatka GrigorovaAssist. Prof. Ivanka Shopova, , Prof. Stefka Timareva,  Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences , ISSN 2149-9314, стр.35-41

18. RURAL FOOD TOURISM - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7, стр. 62-68 – Assoc. Prof. Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ivanka Shopova

18. ROLE OF DESTINATION MANAGEMENT AND MARKETING ORGANIZATIONS IN REGIONAL DEVELOPMENT - Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ekaterina Arabska, Assist. Prof. Ivanka Shopova, Юбилейна научна конференция с международно участие 20 години Тракийски университет 19-20 Май 2015 г.                                              Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 96-102, 2015, Copyright © 2015 Trakia University, ISSN 1313-7069 (print) doi:10.15547/tjs.2015.s.01.016, ISSN 1313-3551 (online)

16. Развитие на културно-исторически туризъм в туристически район Тракия, Научни трудове, Том LX, кн. 1, 2016 г., Кръгла маса "Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи", доц. д-р Златка Григорова, ас. Иванка Шопова, ас. Стефка Тимарева, 3-4 юни 2016, Аграрен университет, Пловдив, ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online), стр. 129-136

17.RURAL FOOD TOURISM, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,  Assoc. Prof. Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist. Prof. Ivanka Shopova, ISSN 2149-9314, стр. 35-41

18.Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм на територията на община Карлово – Южен Централен Район –проф. д-р Любен Христов, ас. Стефка Тимарева, Сборник „География и приятели“ 2016г. стр.360-375, ISBN 978-954-326-273 -1

19. Resources for Apitourism in Bulgaria -  Grigorova, Z., Timareva S,  Shopova I. (2016).  Journal of Economic Development, Environment and People, 5(2),р. 79-89.

20. Релацията пчеларство – туризъм, Йонкова Г., Григорова З., Шопова И,  Тимарева С.,  Ганчева А. ,Сп. „Ново знание” 5-2, ISSN 2367-4598

21. Rural tourism as an important factor of rural development - Assist. Prof. Stefka Timreva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p.958 -965

22. The impact of culture and history of tourism – Prof. Zlatka Grigorova, Phd, Assist. Prof. Ivanka Shopova, Assist. Prof. Stefka Timareva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p.958 -965

23. Information and communication technologies (ICT) in tourism education and their applications in tourism practice – Assist Prof. Stefka Timareva, Assist Prof Radka Tosheva - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey , p. 951 – 958

24. Culinary and Wine Tourism  as an opportunity for rural development in the Plovdiv region - Assist. Prof. Stefka Timareva, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Turkey, Bulgaria,

25. Potential for development of new tourism products following the example of Destination Perushtitsa – South Central Region

Prof. Phd Zlatka Grigorova, Assist. Prof. Stefka Timareva, Assist Prof Ivanka Shopova

  Geograf.bg GGF 200x200