IMG .08 KSДокторант Кристина Стоянова

Тема на дисертацията: Регионално развитие и райониране на България: методология и управление

Научни интереси:

Райониране на България, Социално-икономическа география

Публикации:

Димов, Н., Стоянова, Кр. ,, ,Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за ефективна и справедлива регионална политика’’, Сборник с доклади на Международна юбилейна научно-практическа конференция ,,Европейски практики и национални рефлекси в планирането’’, том 1, 24-25 април 2015 г., Акад.изд. ,,Ценов’’, гр. Свищов.

  Geograf.bg