LOGO SIG2

LOGO SIG2

 

МП „Развитие и управление на селските райони“                

Форма на обучение: РЕДОВНО, ЗАДОЧНО

Продължителност на обучението (брой семестри):

 

 

Редовно обучение:

ДВА СЕМЕСТРЪРА /За бакалаври, завършили Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и бакалаври от други ВУЗ в страната с професионално направление География/

ТРИ СЕМЕСТЪРА / За бакалаври, завършили други ВУЗ в страната без професионално направление География/

 

Задочно обучение:

ТРИ СЕМЕСТЪРА - / За бакалаври, завършили Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и бакалаври от други ВУЗ в страната с професионално направление География/

ЧЕТИРИ СЕМЕСТЪРА - /За бакалаври, завършили други ВУЗ в страната без професионално направление География/    


            Насоченост, образователни цели

 

Завършилите програмата могат да извършват различни дейности на ръководно и експертно равнище, да консултират, да участват в дейността на неправителствения сектор във всички дейности, свързани с регионалното развитие, с пространственото планиране, с провеждането на общата земеделска политика на ЕС. Компетентността им се свързва с работните места: като държавни служители в органите на централната администрация, научна и развойна дейност; в органите на регионалното и локалното развитие (областната и общинската администрация); в неправителствените организации; в държавните и частните (български и със смесено участие) фирми, интересуващи се от регионалния политически, стопански, екологичен, социален мениджмънт и маркетинг; за специалисти с висока квалификация в научноизследователски, консултантски, проектантски центрове, агенции, асоциации и други организации, изучаващи българското обществено мнение, гражданското образование; за преподаватели във висшите училища и специализираните центрове за обучение.                    

            Професионална реализация

     Завършилите успешно магистърската програма Развитие и управление на селските райони притежават необходимите, знания, умения и компетентности да работят в правителствените и неправителствените организации на всички териториални равнища, в държавните, международните и българските фирми, занимаващи със социален, стопански, политически, екологически и друг маркетинг и мениджмънт, да работят в научноизследователски, проектантски, консултативни центрове, във висши училища, в агенции за изследване на общественото мнение, в институциите за запазване на паметниците на културата, в училищното образование.                      

            Условия за прием

Приемат се студенти, завършили бакалавърска степен в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и студенти, завършили бакалавърска степен е други ВУЗ в страната.  
            Професионална квалификация – Магистър по География, Развитие и управление на селските райони

 

  Geograf.bg GGF 200x200