LOGO SIG2

LOGO SIG2

 

 

Квалификационна характеристика

Специалност: Магистър по География

Магистърска програма: Регионално развитие и управление

 

1. Насоченост, образователни цели

 

В магистърската програма Регионално развитие и управление (РРУ) за специалисти се приемат студенти завършили образователно-квалификационната степен "бакалавър" в специалностите "География", "Туризъм", "Регионално развитие и политика", "История и География", "Биология и География", “Икономика”, “Международни отношения”, „Социални дейности”, “Политология”, “Социология”, “Европеистика”, “Екология”. Кандидатите за места в магистърската програма субсидирани от държавата, полагат предварителен конкурсен изпит. Програмата за предварителния конкурсен изпит е публикувана в Справочника на СУ за магистри. В курса на обучение да се формират:

                         Интердисциплинарни знания в научни области, съответстващи на комплексния характер на регионалното развитие;

                   Знания за териториалните аспекти на организация на регионалната и градска икономика, селищните системи, природните и социално-икономически системи;

                          Системни познания в областта на регионалната инвестиционна политика, местни бюджети, инфраструктура, териториално управление и селищно развитие, трансгранично сътрудничество;

                                      Системни познания за за регионалнта политика на ЕС и България;

          Системни знания и практически умения за изпълнение на специфични функции и дейности в сферата на управление на регионални проекти, териториален маркетинг, райониране и геоурбанистика, разработването на стратегически документи за развитие на различни хоризонтални равнища; Практически умения за регионален анализ, планиране и проучване на човешките ресурси, на пространствени форми на организация на стопанството.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Завършилите магистърска програма „Регионално развитие и управление“ в ГГФ при СУ придобиват професионална квалификация, компетенции и управление за работа на всички нива в плановата и управленската практика – национално, регионално и местно / локално. Те имат компетенции за работа в екипи и експертни комисии на министерства, областни и общински администрации, на консултантски фирми и изследователски центрове, на неправителствени организации. Завършилите магистри се реализират успешно и в управленските структури на ЕС. Важно предимство на магистрите по регионално развитие са знанията и научните им компетенции в областта на регионалния мениджмънт и маркетинг, на спецификата в пространствената организация на разделението на труда и ефекта на мащаба, на принципите за управление и устройство на урбанизирани и неурбанизирани територии. Един от стълбовете на професионалната им подготовка са знанията за осмисляне, анализиране и разрешаване проблемите на регионалния икономически растеж - резултат от трудовата дейност на човешките ресурси, от предимството на местоположението и богатството на природния комплекс. В проблемната тематична област на регионалните неравенства в процеса на социално-икономическо развитие, на районната ефективност и териториалната справедливост се фокусира теоретичният фундамент от знания на студентите-магистри по регионално развитие в СУ. Студентите придобиват практически умения за разработване на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие.

 

3. Професионални компетенции

Специфични умения за работа в регионалното развитие:

 • Способност да прилагат теоретичните концепции за регионално развитие и управление, при решаване на практически проблеми, свързани с развитието на регионалната икономика, в т.ч. прилагане на интегрален подход.
 • Способност да боравят с разнообразна информация и да използват различни методи за анализ и оценка на териториалната структура на регионалните природно-социално-икономически системи.
 • Практически умения за умения за картографиране на формирани природно-социални пространствени структури от различен мащаб с помощта на специален софтуеар.
 • Умения за изпълнение на специфични дейности и операции в сферата на регионалното развитие: разработване, организация и управление на планове и стратегии за развитие, проекти, финансирани от фондове на ЕС, управление на околната среда, на селски райони, на райони за целенасочена политика и др.
 • Умения за изпълнение на дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на регионалното развитие на различни равнища.

Интелектуални умения:

В резултат на обучението в магистърската програма „Регионално развитие и управление“ студентите развиват на съответно ниво интелектуални умения и способности за:

 • боравене с разнообразни източници на информация
 • критична оценка на политики и планови документи
 • критична оценка на факти и процеси
 • формиране и изразяване на аргументирано и критично мнение
 • анализ и разрешаване на проблеми и вземане на решения в областта на териториалното развитие

Ключови умения:

 • умения за систематизиране и представяне на информацията
 • формиране и работа в екип
 • провеждане на самостоятелна проучвателна дейност в областта на регионалното развитие

 

4. Професионална реализация

Подготвените студенти-магистри могат да заемат конкурсни и административни длъжности в следните направления: държавни ведомства и министерства, областни и общински администрации; експерти при разработване на общински и областни планове и стратегии за развитие; проектантски фирми в областта на регионално планиране, регионални анализи и обосноваване на интегрални приоритети за развитие; изследователски центрове за геополитически анализи и прогнози; да участват като експерти в екипи по устройство на територията висши училища, изследователски и проектантски центрове, интердисциплинарни екипи изпълняващи международни проекти и програми (трансгранично сътрудничество; икономическо и социално сближаване, развитие на техническа и социална инфраструктура, интегрирано, интелигентно и приобщаващо регионално развитие).

  Geograf.bg GGF 200x200